Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Правила внутрішнього службового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО                       

рішенням загальних зборів      

державних службовців             

                                                                                                   Сосницького районного суду

                                                                                                                                                Чернігівської області                          

від 25.08.2016  № 1                   

                

                                    

 ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку

Сосницького районного суду  Чернігівської області 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядкуСосницького районного суду Чернігівської області, його апарату (далі – суд), режим роботи, умови перебування державного службовця в суді та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 2. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. Правила внутрішнього службового розпорядку в суді затверджуються загальними зборами державних службовців суду за поданням керівника апарату суду на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку.
 4. Правила внутрішнього службового розпорядку суду доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у суді, під підпис.

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В СУДІ

 

 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

 

ІІІ. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

 

 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 2. У суді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п’ятниця - 7 годин; вихідні дні - субота і неділя.

В суді встановлюється режим роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.00 до 17.00 години, п'ятниця – з 8.00 до 15.45 години.

У зв’язку зі службовою необхідністю, може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

 1. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи державного органу.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин – з 13.00 до 13.45 години. Перерва не включається в робочий час і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 2. Державного службовця забороняється відволікати від виконання його посадових обов’язків.
 3. Облік робочого часу у суді здійснюється у табелі робочого часу (далі – табель). Такожвихід на роботу може фіксуватись за підписом працівника у журналі обліку, який ведеться у суді.
 4. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

ІV. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЕМ ПРО СВОЮ ВІДСУТНІСТЬ

 1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника та керівника апарату суду про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом до початку моменту відсутності.
 2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.
 3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату суду  щодо причин своєї відсутності.
 4. ПЕРЕБУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В СУДІ У ВИХІДНІ, СВЯТКОВІ, НЕРОБОЧІ ДНІ ТА ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
 5. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник апарату суду за потреби може залучати державних службовців суду до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється особою, на яку в суді покладено обов’язки служби управління персоналу і затверджується керівником апарату суду.

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається особою, на яку в суді покладено обов’язки служби управління персоналу керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 3. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 1. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕННЯ ДО ВІДОМА ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, НАКАЗІВ, ДОРУЧЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ ЗІ СЛУЖБОВИХ ПИТАНЬ

 

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зіслужбових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця, шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також розміщуються на офіційному веб-сайті суду.

 

VІІ. ДОТРИМАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

 

 1. Керівник апарату суду зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан санітарії і гігієни праці, у взаємодії з Територіальними управлінням Державної судової адміністрації України у Чернігівській області належний стан засобів протипожежної безпеки.

      Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником апарату суду покладені відповідні функції в суді.

 1. 2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає керівництво суду та визначена керівником апарату суду відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ДІЛОВОДСТВА (СПРАВ) І МАЙНА ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЕМ

 

 1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене йому у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій особі, яка визначена наказом (розпорядженням) керівника апарату суду. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, особою, на яку в суді покладено обов’язки служби управління персоналу та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акту видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.
 2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.