Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності суду

17 листопада 2017, 15:00

 

        Відповідно до ст. 125 Конституції України система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації. Відповідно до закону діють апеляційні та місцеві суди .

Сосницький районний суд є судом першої інстанції, який  розглядає  справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності: цивільні,  кримінальні, адміністративні  справи,  а  також  справи   про   адміністративні правопорушення  у випадках та порядку  передбачених процесуальними законами (Цивільно-процесуальним кодексом України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та Кодексом України про адміністративні правопорушення).

 Порядок і строки звернення до суду регулюються Цивільним кодексом України, Цивільно-процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства, Кримінально-процесуальним кодексом України

Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються законом.

Сосницький районний суд діє на підставі Конституції УкраїниЗакону України "Про судоустрій і статус суддів"Цивільного процесуального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу УкраїниКодексу України про адміністративні правопорушення, іншими правовими актами і є одним із судів загальної юрисдикції в судовій системі Україні. До його складу входять голова суду та судді.

Судді здійснюють судочинство в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду:

1) представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

2) контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

4) видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

5) повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про наявність вакантних посад суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

6) забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

7) організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

8) сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

9) вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

10) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  1. Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

Повноваження голови суду закріплені відповідним наказом.

                                  

 

 

 

 

 

                                            

 
   


                                                                    

                                                           Україна                                                            

СОСНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

    вул. Чернігівська 54-м , смт. Сосниця 16100   тел/факс(04655) 2-02-24, e-mail: inbox@sn.cn.court.gov.ua,код ЄДРПОУ 02894438

                                            

                       Витяг з НАКАЗУ  № 47 – 0С

 

 

 

27 квітня    2017 року                                                           смт. Сосниця

 

Про призначення на посаду

голови суду Смаль І.А.

 

           Відповідно до ст. 24, частини 2,3 статті 20 Закону України « Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII,  рішення зборів суддів Сосницького районного суду від 26.04.2017 року № 3, -

 

                                                                                                НАКАЗУЮ:

 

  1. Смаль Інну Анатоліївну вважати обраною на    посаду голови Сосницького районного суду Чернігівської області строком на  3 роки  з 26 квітня  2017  року по 25 квітня  2020 року включно.

 

Підстава: Рішення зборів суддів Сосницького районного суду від 26.04.2017 року № 3. 

 

 

Голова Сосницького

районного суду            підпис                                                           І.А. Смаль

 

 

  З оригіналом згідно:

Керівник   апарату суду                                   А.О. Борисенко

Дата: 27.04.2017

 У разі відсутності голови суду його адміністративні повноваження здійснює - суддя, який має більший стаж роботи на посаді судді.

 

 

 

Організаційне забезпечення роботи Сосницького районного суду Чернігівської області здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

У своїй діяльності апарат Сосницького районного суду керується  Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про державну службу», іншими нормативно-правовими актами України, Положенням про апарат Сосницького районного суду Чернігівської області, рішеннями зборів суддів, а також наказами і розпорядженнями голови Суду, керівника апарату суду.

Положення про апарат Сосницького районного суду Чернігівської області, розробляється керівником апарату суду на підставі Типового положення, погоджується з начальником Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Чернігівській області та затверджується зборами суддів Сосницького районного суду Чернігівської області.

Структура і штатна чисельність апарату суду затверджуються начальником Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Чернігівській області за погодженням з головою суду в межах видатків на утримання суду, передбачених у Державному бюджеті України.

Призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату суду, застосування до них заохочень і накладання стягнень (крім посад заступників керівника апарату суду) здійснюється керівником апарату суду. Добір працівників апарату суду - державних службовців - проводиться на конкурсній основі відровідно до Закону України  "Про державну службу".